isochronize

isochronize vt. 使成等時

《簡單過去式》
I isochronized
You isochronized
He isochronized
She isochronized
It isochronized
We isochronized
You isochronized
They isochronized

《簡單現在式》
I isochronize
You isochronize
He isochronizes
She isochronizes
It isochronizes
We isochronize
You isochronize
They isochronize

《簡單未來式》
I will isochronize
You will isochronize
He will isochronize
She will isochronize
It will isochronize
We will isochronize
You will isochronize
They will isochronize

《過去進行》
I was isochronizing
You were isochronizing
He was isochronizing
She was isochronizing
It was isochronizing
We were isochronizing
You were isochronizing
They were isochronizing

《現在進行》
I am isochronizing
You are isochronizing
He is isochronizing
She is isochronizing
It is isochronizing
We are isochronizing
You are isochronizing
They are isochronizing

《未來進行》
I will be isochronizing
You will be isochronizing
He will be isochronizing
She will be isochronizing.
It will be isochronizing
We will be isochronizing
You will be isochronizing
We will be isochronizing

《過去完成》
I had isochronized
You had isochronized
He had isochronized
She had isochronized
It had isochronized
We had isochronized
You had isochronized
They had isochronized

《現在完成》
I have isochronized
You have isochronized
He has isochronized
She has isochronized
It has isochronized
We have isochronized
You have isochronized
They have isochronized

《未來完成》
I will have isochronized
You will have isochronized
He will has isochronized
She will have isochronized
It will have isochronized
We will have isochronized
You will have isochronized
They will have isochronized

《過去完成行進》
I had been isochronizing
You had been isochronizing
He had been isochronizing
She had been isochronizing
It had been isochronizing
We had been isochronizing
You had been isochronizing
They had been isochronizing

《現在完成行進》
I have been isochronizing
You have been isochronizing
He has been isochronizing
She has been isochronizing
It has been isochronizing
We have been isochronizing
You have been isochronizing
They have been isochronizing

《未來完成行進》
I will had been isochronizing
You will had been isochronizing
He will had been isochronizing
She will had been isochronizing
It will had been isochronizing
We will had been isochronizing
You will had been isochronizing
They will had been isochronizing

3 筆 / 共 6