idolize

idolize vt. 把…當偶像崇拜, 極端崇拜 vi. 崇拜偶像

《簡單過去式》
I idolized
You idolized
He idolized
She idolized
It idolized
We idolized
You idolized
They idolized

《簡單現在式》
I idolize
You idolize
He idolizes
She idolizes
It idolizes
We idolize
You idolize
They idolize

《簡單未來式》
I will idolize
You will idolize
He will idolize
She will idolize
It will idolize
We will idolize
You will idolize
They will idolize

《過去進行》
I was idolizing
You were idolizing
He was idolizing
She was idolizing
It was idolizing
We were idolizing
You were idolizing
They were idolizing

《現在進行》
I am idolizing
You are idolizing
He is idolizing
She is idolizing
It is idolizing
We are idolizing
You are idolizing
They are idolizing

《未來進行》
I will be idolizing
You will be idolizing
He will be idolizing
She will be idolizing.
It will be idolizing
We will be idolizing
You will be idolizing
We will be idolizing

《過去完成》
I had idolized
You had idolized
He had idolized
She had idolized
It had idolized
We had idolized
You had idolized
They had idolized

《現在完成》
I have idolized
You have idolized
He has idolized
She has idolized
It has idolized
We have idolized
You have idolized
They have idolized

《未來完成》
I will have idolized
You will have idolized
He will has idolized
She will have idolized
It will have idolized
We will have idolized
You will have idolized
They will have idolized

《過去完成行進》
I had been idolizing
You had been idolizing
He had been idolizing
She had been idolizing
It had been idolizing
We had been idolizing
You had been idolizing
They had been idolizing

《現在完成行進》
I have been idolizing
You have been idolizing
He has been idolizing
She has been idolizing
It has been idolizing
We have been idolizing
You have been idolizing
They have been idolizing

《未來完成行進》
I will had been idolizing
You will had been idolizing
He will had been idolizing
She will had been idolizing
It will had been idolizing
We will had been idolizing
You will had been idolizing
They will had been idolizing

5 筆 / 共 5