av

 • avail vi. 有用, 有利, 有益 vt. 有用於, 有利於 n. 效用, 利益
 • avalanche n. 雪崩 vi. 崩塌 vt. 大量湧至
 • avenge vt. 替…報仇, 為…報復 vi. 報仇, 報復
 • aver vt. 斷言
 • avert vt. 避開, 轉開, 避免, 防止
 • aviate vi. 飛行, 駕駛飛機
 • avoid vt. 避開、避免
 • avouch vt. 斷言 vi. 斷言
 • avow vt. 公開表示, 坦率承認, 聲明, 供認
 • avulse vt.撕脫

 • 18 筆 / 共 20